วันที่
 
: : ทำเนียบผู้ตรวจสอบภายใน : :
: : เมนูหลัก : :
วิสัยทัศน์/พันธกิจ อยู่ระหว่างปรับปรุง
งานกลุ่มตรวจสอบภายใน มท. อยู่ระหว่างปรับปรุง
ระบบงานสารสนเทศ
 
ระบบเว็บเมล มท.
 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
 
ระบบจัดเก็บและค้นหาเอกสารฯ
 
ระบบรายงานผลการตรวจสอบภายใน
 
ระบบติดตามและประเมินผล
 
ระบบการจัดการการเรียนรู้
: : ลิงห์ที่น่าสนใจ : :
หน่วยงานในสังกัด มท.
 สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัด มท.

หน่วยงานระดับกรม
รัฐวิสาหกิจในสังกัด
 
 
จังหวัด
 
 
กระทรวงต่าง ๆ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 

 

: : กิจกรรมงานตรวจสอบภายใน : :
: : หนังสือสั่งการเกี่ยวกับงานตรวสอบภายใน มท. ถึง ผวจ. : :
: : ข่าวประชาสัมพันธ์ : :
: : เรื่องที่น่าสนใจ : :

 

 
: : ค้นหาข้อมูล : :
 

WWW
http://www.auditor0216.moi.go.th
: : ข้อมูลน่ารู้ : :
เอกสาร บทความ ความรู้
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือเวียน
สรุปสาระสำคัญของระเบียบ
ตัวอย่างแนวทางการตรวจสอบ
ตัวอย่างรายงานการตรวจสอบ อยู่ระหว่างดำเนินการ
แบบฟอร์มที่ใช้งาน
: : จำนวนผู้เยี่ยมชม: :
link to free hit counters gallery

www.auditor0216.moi.go.th:7778/

 
 
 
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฏางค์ กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์: 0-2622-2541-2 มท. 50627-9

ปรับหน้าจอ windows ขนาด 1024 x 768 ขึ้นไป และปรับขนาดตัวอักษรระดับกลาง ( Medium)