กลับหน้าหลัก
   
แผนปฏิบัิติการ IT Audit
แผนปฏิบัติงาน หลักประกันสัญญา
แผนปฏิบัติงานยานพาหนะ
แผนปฏิบัติงาน การก่อหนี้ผูกพัน
แผนปฏิบัติงาน การควบคุมพัสดุ
แผนปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายเิงิน
แผนปฏิบัติงาน เงินฝากธนาคาร
แผนปฏิบัติงาน เงินฝากคลัง
แผนปฏิบัติงาน เงินยืม
แผนปฏิบัติงาน เงินทดรองราชการ
แผนปฏิบัึติงาน การรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน
แผนปฏิบัติงาน การตรวจนับเงินสดและการเก็บรักษาเงิน
แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ
   

กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฏางค์ กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์: 0-2622-2541-2 มท. 50627-9

ปรับหน้าจอ windows ขนาด 1024 x 768 ขึ้นไป และปรับขนาดตัวอักษรระดับกลาง ( Medium)