5/2/2567 การปฏิบัติ Dos & Don’ts ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- ข้อกำหนดจริยธรรม
- ลงนามรับทราบมาตรฐานจริยธรรม 7 ประการ ของหน่วยงาน
- แนวทางการปฏิบัติ Dos & Don’ts
- มาตรฐานจริยธรรม 7 ประการ
- แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม
28/12/2566 เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2567" และงดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประกาศเจตนารมณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ฉบับภาษาไทย)
ประกาศเจตนารมณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ฉบับภาษาอังกฤษ)
ประกาศเจตนารมณ์ กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง (ฉบับภาษาไทย)
ประกาศเจตนารมณ์ กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง (ฉบับภาษาอังกฤษ)
29/09/2566 สรุปข้อตรวจพบที่สำคัญและข้อพึงระวังในการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ
19/06/2566 ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรผู้มีจริยธรรมดีเด่น สังกัดกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
08/06/2566 ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
1/12/2565 กิจกรรมวันอาสาสมัครสากล ประจำปี 2565
  กำหนดการกิจกรรมวันอาสาสมัครสากล
  แบบแสดงความความคิดเห็นออนไลน์ หัวข้อ "ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ช่วยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน(SDGs) ได้อย่างไร"
28/3/2565 การประชาสัมพันธ์และประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber security)
3/01/2565 ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565"

30/06/2563 การเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลงานตรวจสอบภายในภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส

คู่มือการเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลงานตรวจสอบภายในภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส

11/112562 หลักเกณฑ์การควบคุมกำกับดูแลและการบริหารพัสดุที่โอนให้กลุ่มที่ได้จากและโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนและโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)

27/9/2562 กรอบคุณธรรมของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
19/9/2561 กรอบคุณธรรมของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
9/7/2561 คู่มือกระบวนการติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์การดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน สังกัดกระทรวงมหาดไทย
31/5/61 การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

12/12/2560 เอกสารโครงการอบรมเพื่อป้องกันการก่อให้เกิดการทุจริตหรือการใช้งบประมาณที่ไม่เหมาะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- คำตอบวิชาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

25/09/2560 รายงานการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสานสนเทศฯ พ.ศ.2560
19/04/2559 เอกสารข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในส่วนของการจัดสรรงบประมาณให้แก่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (updateส.ค.2558)

19/01/2559 ตัวอย่างการตรวจสอบ Padme

-----------> คู่มือระบบ Padme (update ม.ค. 2559)