11/112562 หลักเกณฑ์การควบคุมกำกับดูแลและการบริหารพัสดุที่โอนให้กลุ่มที่ได้จากและโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนและโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)

27/9/2562 กรอบคุณธรรมของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
19/9/2561 กรอบคุณธรรมของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
9/7/2561 คู่มือกระบวนการติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์การดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน สังกัดกระทรวงมหาดไทย
31/5/61 การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

12/12/2560 เอกสารโครงการอบรมเพื่อป้องกันการก่อให้เกิดการทุจริตหรือการใช้งบประมาณที่ไม่เหมาะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- คำตอบวิชาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

25/09/2560 รายงานการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสานสนเทศฯ พ.ศ.2560
19/04/2559 เอกสารข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในส่วนของการจัดสรรงบประมาณให้แก่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (updateส.ค.2558)

19/01/2559 ตัวอย่างการตรวจสอบ Padme

-----------> คู่มือระบบ Padme (update ม.ค. 2559)

27/11/2558 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สร้างเสริมองค์ความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สังกัดกระทรวง มหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

---> แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ

---> การป้องกันและปราบปราบการทุจริต

---> วิเคราะห์รายงานการตรวจสอบ

----> โครงการที่คุณน้อมจิตรวิเคราะห์

----> แบบใบงานที่ 1 - 3

----> เอกสารใบงานกลุ่ม 1 - 4

   
16/07/2558 ตัวอย่าง เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรสอบภายในชำนาญการพิเศษ
   
11/02/2558 รูปอบรมโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพผู้ตรวจสอบภายในปีงบ58 วันที่ 27-28 พ.ย.57
 

1.รูปอบรมโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพผู้ตรวจสอบภายในปีงบ58

2.ู รูปปอบรมโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพผู้ตรวจสอบภายในปีงบ58

 

24/08/2554 ขอความร่วมมือ ประเมินความพึงพอใจ เว็บไซต์ของ ตภ.มท. เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุง ตามแบบสำรวจที่แนบมาพร้อมนี้
   
23/07/2554 หัวข้อสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มจังหวัดเชียงใหม
22/07/2554 หัวข้อสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ่ ทั้ง 5 กลุ่ม
   
29/04/2554 เรื่อง โครงการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายในสังกัด มท. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
   
8/02/2554 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงมหาดไทย
 
12/01/2554 ด่วนที่สุด เรื่อง โครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน
 
11/01/2554 เรื่อง โครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน
   
04/01/2554 แจ้งกำหนดการอบรมการตรวจสอบ IT Audit ของสป.มท.
 
30/12/2553 สวัสดีปีใหม่ 2554
   
10/05/2553 ประกาศ เรื่องโครงการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรฯ และโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2553
   
23/04/2553 เพื่อทราบ ขอเลื่อน ! โครงการฝึกอบรมการพัฒนาบุคคลากรฯและการตรวจสอบโครงการแผนการปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด ถ้ามีกำหนดการที่แน่นอนแล้ว จะแจ้งให้ทราบอีครั้งหนึ่ง
   
21/04/2553 เรื่อง โครงการฝึกอบรม การพัฒนาบุคคลากรฯและการตรวจสอบโครงการแผนการปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  
   
17/03/2553 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  
   

9/03/2553 ตามที่ ตภ. มท. ร่วมกับ สบจ.สป. จะมีการจัดอบรมตามแนวทางการตรวจสอบโครงการตามแผนปฏิบัติไทยเข้มแข็ง 2555ในวันท 17 -18 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมปริ้นพาเลส แจ้งว่าขอเลื่อนการอบรมไปก่อน ถ้ามีการกำหนดวันอบรมที่แน่นอน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

   
9/02/2553 โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2553
   
9/02/2553 ตัวอย่างแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน อบรมวันที่ 5-9 มกราคม 2553
   
9/02/2553 ข้อมูลฝึกอบรม การตรวจสอบภายใน วันที่ 5- 9 มกราคม 2553  
   
30/12/2552 เพื่อทราบ วันที่ 5 - 9 ม.ค. 2553 กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง จัดโครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในโดยดูรายละเอียดโครงการได้ที่ Web Site ของ สดร.
   
28/12/2552 เรียน หัวหน้าตรวจสอบภายใน ทุกจังหวัด ในการอบรมวันที่ 5-9 ม.ค. 2553 ขอให้หัวหน้าตรวจสอบภายในหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย นำโครงการตรวจสอบ (Perfermance Audit) มาด้วย (จังหวัดละ 1 โครงการ