กลับหน้าหลัก

หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

   
แนวทางการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ
   
ตัวอย่างแนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการในระบบ GFMIS
   
คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบ และควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์
   
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
   
แนวปฏิบัติการวางแผนการตรวจสอบ
   
แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
   
แนวปฏิบัติการตรวจสอบ เรื่องการตรวจสอบการดำเนินงาน
   
แนวการตรวจสอบการดำเนินงานของงานโครงการ
   
แนวการตรวจสอบการดำเนินงานสถานศึกษา สปช.
   
แนวปฏิบัติการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาคราชการ
   
แนวปฏิบัติการตรวจสอบระบบรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน
   
แนวปฏิบัีติการเบิกจ่ายเงินโดยไม่ผ่านกระบวนการ GFMIS
   
การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ
   
การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผน กรณีศึกษา
   
แนวปฏิบัติการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
   
แนวปฏิบัติระบบการควบคุมภายใน (ระเบียบ สตง.)
   
แนวปฏิบัติระบบการควบคุมภายใน (กรมบัญชีกลาง)
   

กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฏางค์ กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์: 0-2622-2541-2 มท. 50627-9

ปรับหน้าจอ windows ขนาด 1024 x 768 ขึ้นไป และปรับขนาดตัวอักษรระดับกลาง ( Medium)