การโอนสินทรัพย์ที่ได้จากการดำเนินโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นที่อยู่ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างของผู้ว่าราชการจังหวัดให้กับหัวหน้าหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 00/ว 138 ลว 23 มี.ค. 2560 เรื่อง การพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการ และการตรวจสอบข้อมูลผู้ละทิ้งงานราชกา

หนังสือ กค(กวจ)0405.2/ว 395 ลง 10 ต.ค. 2560 เรื่อง การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าที่พักฯ หน้า 1 หน้า 2

18/01/2559 ข้อควรระวังสำหรับผู้บริหาร

การปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในส่วนราชการ

   
22/09/2557 คู่มือการเบิกจ่ายและตรวจสอบค่าใช้จ่าย เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ (จัดทำโดยส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวงมหาดไทย)
   
22/09/2557 คู่มือการเบิกจ่ายและตรวจสอบค่าใช้จ่าย เรื่อง ค่าเช่าบ้าน (จัดทำโดย ส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวงมหาดไทย)
   
22/09/2557 คู่มือการเบิกจ่ายและตรวจสอบค่าใช้จ่าย เรื่อง ค่าล่วงเวลา (จัดทำโดย ส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวงมหาดไทย)
   

03/04/2557 คู่มือการเบิกจ่ายเงินและการตรวจสอบ เรื่อง ค่าการศึกษาบุตร ( จัดทำโดย ส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวงมหาดไทย)

   

03/04/2557 คู่มือการเบิกจ่ายเงินและการตรวจสอบ เรื่อง ค่ารักษาพยาบาล ( จัดทำโดย ส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวงมหาดไทย)

   

30/09/2556 คู่มือการเบิกจ่ายเงินและการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ( จัดทำโดย ส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวงมหาดไทย)

   

30/09/2556 คู่มือการเบิกจ่ายเงินและการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ( จัดทำโดย ส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวงมหาดไทย)

 

30/03/2556 คู่มือการเบิกจ่ายเงินและการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ( จัดทำโดย ส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวงมหาดไทย)

   

7/03/2556 แนวปฏิบัติทางบัญชีและการตรวจสอบเกี่ยวกับเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556

   

7/03/2556 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556

   

23/09/2555 การยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 สำหรับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ในงาน/โครงการ ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากเหตุอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

   

23/09/2555 การกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติและซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549

   

23/09/2555 การขออนุมัติยกเว้นผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

   

23/09/2555 การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการตรวจรับงานโครงการขุดลอกคูคลอง

   

23/09/2555 ขอหารือโอนที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งเป็นทรัพย์สินของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

   

23/09/2555 ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2

   

23/09/2555 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ไว้ในเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

   

23/09/2555 แนวทางในการแก้ไขสัญญาจ้างเหมาบริการกรณีค่าจ้างขั้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง

   

23/09/2555 ขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการติดตั้งและใช้โทรศัพท์ของทางราชการและกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่

   

23/09/2555 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าพาหนะส่งต่อผู้ป่วย

   

23/09/2555 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงยประมาณรายจ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

   

23/09/2555ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555

   

23/09/2555 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2555

   

23/09/2555 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

   

23/09/2555 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555

   

23/09/2555 การระบุเหตุผลการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่าย

   

23/09/2555 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555

   
23/09/2555 บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในต่อการควบคุมภายใน
   
23/09/2555 การควบคุมภายใน
   
23/09/2555 คู่มือการเบิกจ่ายเงินและการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
   
23/09/2555 คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงของ สป.มท.
   
23/09/2555 มาตรฐานเกี่ยวกับการจัดทำและแบบการายงานที่จำเป็นสำหรับการตรวจเงินแผ่นดิน ที่หน่วยรับตรวจต้องจัดส่งให้แก่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นประจำ รหัส มตง.4
   
23/09/2555 การตรวจสอบดำเนินงานระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (โดย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)
   
23/09/2555 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
   
23/09/2555 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.2544
   
23/09/2555 หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
   
23/09/2555 คู่มือการบริหารความเสี่ยงสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
   
04/07/2555 การรายงานผลการตรวจสอบของต่างประเทศ
  +การรายงานผลการตรวจสอบของต่างประเทศ
  +ISSAI 3000 -มาตรฐานการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรการตรวจเงินแผ่นดินระหว่างประเทศ (INTOSAI)
  +ตัวอย่างรายงานผลการตรวจสอบของประเทศแคนาดา
  +ตัวอย่างรายงานผลการตรวจสอบฉบับเผยแพร่แก่สาธารณชนของประเทศสหรัฐอเมริกา
  +มาตรฐานการตรวจสอบภาครัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา
  +คู่มือการตรวจสอบการดำเนินงานของสหราชอาณาจักร
  +ตัวอย่างรายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานของสหราชอาณาจักร
   
04/07/2555 เอกสารเผยแพร่ของกรมบัญชีกลาง เรื่อง "การรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามผล"
08/0/255 เอกสารข้อมูลประกอบการตรวจสอบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ่ (5)
08/0/255 เอกสารข้อมูลประกอบการตรวจสอบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ่ (4)
08/0/255 เอกสารข้อมูลประกอบการตรวจสอบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ่ (3)
08/0/255 เอกสารข้อมูลประกอบการตรวจสอบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ่ (2)
08/0/255 เอกสารข้อมูลประกอบการตรวจสอบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ่ (1)
08/0/2555 มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
22/12/2553 IT Audit  
20/12/2553 แผนการปฏิบัติงาน IT Audit 
20/12/2553 แผนการปฏิบัติงาน หลักประกันสัญญา 
20/12/2553 แผนการปฏิบัติงาน ยานพาหนะ  
20/12/2553 แผนการปฏิบัติงาน การก่อหนี้ผูกพันุ 
20/12/2553 แผนการปฏิบัติงาน การควบคุมพัสดุ 
20/12/2553 แผนการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายเงิน 
20/12/2553 แผนการปฏิบัติงาน เงินฝากธนาคาร 
20/12/2553 แผนการปฏิบัติงาน เงินฝากคลัง  
20/12/2553 แผนการปฏิบัติงาน เงินยืม  
20/12/2553 แผนการปฏิบัติงาน เงินทดรองราชการ  
20/12/2553 แผนการปฏิบัติงาน การรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน  
20/12/2553 แผนการปฏิบัติงาน การตรวจนับเงินสดและการเก็บรักษาเงิน  
20/12/2553 แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ  
15/12/2553 สรุปข้อตรวจพบสำนักงานจังหวัด  

5/10/2553 แนวทางการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงมหาดไทย

12/02/2553 วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินจากคลังของจังหวัดตามโครงการหรือแผนงาน

ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

   
09/02/2553 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการไทยเข้มแข็ง www.tkk2555.com ผลการเบิกจ่าย www.cgd.go.th/wps/portal/utilities/tkk.2555
   
09/02/2553 แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (วิธีการปฏิบัติ และระเบียบสำนักนายกฯ