23/9/02562 แผนการตรวจสอบของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563      
      18/9/2562 กฎบัตรการตรวจสอบภายในของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง      
      25/09/2561 กฎบัตรการตรวจสอบภายในของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง      
      7/09/2561 สรุปประเด็นข้อสังเกตที่ควรให้ความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน      
      21/09/2560 แผนการตรวจสอบของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561      
      21 /09/2560 กฎบัตรการตรวจสอบภายในของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 2560      
      28/09/2559แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง      
      กฎบัตรการตรวจสอบภายในของส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง      
     

18/09/2558 แผนการตรวจสอบภายในและการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

     
     

18/09/2558 กฎบัตรการตรวจสอบภายในของส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

     
             
     
รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรม/โครงการ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (1 ตุลาคม 2555 -30 กันยายน 2555) ส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวงมหาดไทย
     
     
02/11/2555
แบบรายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรม/โครงการ ฯ
   
   
   
   
     
    ประมวลภาพกิจกรรมสัมมนาโครงการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในสังกัด มท. ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
24/08/2554
กิจกรรมสัมมนาโครงการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานฯ
   
   
   
   
   
   
   
ประมวลกิจกรรมงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2553
15/12/2553
ประมวลภาพประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2
     
15/09/2553
ประมวลภาพอบรมไทยเข้มแข็ง
     
15/09/2553
ประมวลภาพประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1
     
15/09/2553
โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด ระยะที่ 2 กลุ่มที่ 15 จังหวัดเชียงราย
     
15/09/2553
โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด ระยะที่ 2 กลุ่มที่ 14 จังหวัดนครปฐม
     
15/09/2553
โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด ระยะที่ 2 กลุ่มที่ 13 จังหวัดประจวบคิรีขันธ์
     
15/09/2553
โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด ระยะที่ 2 กลุ่มที่ 12 จังหวัดลพบุรี
     
15/08/2553
โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด ระยะที่ 2 กลุ่มที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก
     
1/07/2553
โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด ระยะที่ 2 กลุ่มที่ 10 จังหวัดจันทบุรี
     
1/07/2553
โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด ระยะที่ 2 กลุ่มที่ 9 จังหวัดมหาสารคาม
     
30/06/2553
โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด ระยะที่ 2 กลุ่มที่ 8 จังหวัดสตูล
     
30/06/2553
โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด ระยะที่ 2 กลุ่มที่ 7 จังหวัดนครพนม
     
30/06/2553
โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด ระยะที่ 2 กลุ่มที่ 6 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
     
30/06/2553
โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด ระยะที่ 2 กลุ่มที่ 5จังหวัดตรัง
     
31/03/2553
โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด ระยะที่ 2 กลุ่มที่ 4 จังหวัดเลย
     
31/03/2553
โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด ระยะที่ 2 กลุ่มที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา
     
31/03/2553
โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด ระยะที่ 2 กลุ่มที่ 2 จังหวัดยโสธร
     
9/02/2553
กิจกรรมงานตรวจสอบภายในหลักสูตรข้าราชการบรรจุใหม่สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน ระหว่างวันที่ 23-29 พ.ย. 2552
     
9/02/2553
กิจกรรมงานตรวจสอบภายในหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน ระหว่างวันที่ 5-9 มกราคม 2553
     
9/02/2553
โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด ระยะที่ 2 กลุ่มที่ 1 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
     
     
   
ประจำปีงบประมาณ 2552
    โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2552
15/09/2552
กลุ่มที่ 15 จังหวัดราชบุรี
     
1/09/2552
กลุ่มที่ 14 จังหวัดชัยนาท
     
24/08/2552
กลุ่มที่ 13 จังหวัดปราจีนบุร
     
18/08/2552
กลุ่มที่ 12 จังหวัดอุบลราชธานี
     
13/08/2552
กลุ่มที่ 11 จังหวัดเชียงใหม่
     
3/08/2552
กลุ่มที่ 10 จังหวัดนครศรีธรรมราช
     
30/07/2552
กลุ่มที่ 9 จังหวัดภูเก็ต
     
27/07/2552
กลุ่มที่ 8 จังหวัดสงขลา
 
23/07/2552
กลุ่มที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
     
20/07/2552
กลุ่มที่ 6 จังหวัดสกลนคร
     
15/07/2552
กลุ่มที่ 5 จังหวัดอุตรดิตถ์
     
13/07/2552
กลุ่มที่ 4 จังหวัดน่าน
     
30/06/2552
กลุ่มที่ 3 จังหวัดชัยภูมิ
     
22/06/2552
กลุ่มที่ 2 จังหวัดตราด
     
16/06/2552
กลุ่มที่ 1 จังหวัดอุทัยธาน