กลับหน้าหลัก
   
   
 
   
บำเหน็จ บำนาญ
  หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด แบบ 1
  หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด แบบ 2
เงินทดรองราชการ
  ระบบการบันทึกและการควบคุมเงินทดรองราชการ
วันลาของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
  แบบใบลาพักผ่อน
  แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
  แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
  แบบใบขอยกเลิกวันลา
ค่ารักษาพยาบาล
  คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล แบบ 7129
  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ 7131
ค่าการศึกษาบุตร
  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร แบบ 7223
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  สัญญาการยืมเงิน แบบ 8500
  ใบเบิกค่าใช้จ่ายและหลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708
  ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก.111
  ใบสำคัญรับเงิน
ค่าเช่าบ้าน
  แบบรายงานข้อมูลการขอรับค่าเช่าบ้าน
  แบบรายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้าน
  แบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005)
  แบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006)
   

กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฏางค์ กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์: 0-2622-2541-2 มท. 50627-9

ปรับหน้าจอ windows ขนาด 1024 x 768 ขึ้นไป และปรับขนาดตัวอักษรระดับกลาง ( Medium)