กลับหน้าหลัก
 
วิสัยทัศน์
 
เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะในการปฏิบัติราชการเพื่อสนับสนุนฝ่ายบริหารด้านการตรวจสอบภายในของกระทรวงมหาดไทย ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 
 
พันธกิจ
 
 
 
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฏางค์ กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์: 0-2622-2541-2 มท. 50627-9

ปรับหน้าจอ windows ขนาด 1024 x 768 ขึ้นไป และปรับขนาดตัวอักษรระดับกลาง ( Medium)