27/12/2566

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

กำหนดการ

  8/12/2566

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

  27/07/2566

เเนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

  03/05/2566

โครงการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

กำหนดการจัดฝึกอบรม

  23/12/2565 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
  10/08/2565

เเนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

  08/07/2565

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

แบบตอบรับเข้าร่วมการฝึกอบรม

กำหนดการจัดฝึกอบรม

 

  05/04/2565

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

แบบตอบรับเข้าร่วมการฝึกอบรม

กำหนดการจัดฝึกอบรม

บันทึกการบรรยายโครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  21/12/2564 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
  12/10/2564 การตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562
  4/8/2564

เเนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

แบบฟอร์ม ตภ.มท. 01 - ตภ.มท. 07

  22/4/2564 เลื่อนการจัดฝึกอบรมโครงการการเพิ่มสมรรถนะผู้ตรวจสอบภายในให้มีความเป็นมืออาชีพในการป้องปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  23/3/2564

การจัดฝึกอบรมโครงการการเพิ่มสมรรถนะผู้ตรวจสอบภายในให้มีความเป็นมืออาชีพในการป้องปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 26 - 28 เมษายน 2564

แบบฟอร์มการจองห้องพัก

  12/3/2564 แจ้งปรับปรุงวิธีการส่งสรุปผลการปฏิบัติงาน (ตภ.มท.07)
ตัวอย่างแบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานออนไลน์
  21/01/2564 การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง เพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการติดตามผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
  19/01/2564

การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการเปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐให้สื่อมวลชนเพื่อประโยชน์ในการโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2562
เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

  04/01/2564 เลื่อนการจัดฝึกอบรมโครงการการเพิ่มสมรรถนะผู้ตรวจสอบภายในให้มีความเป็นมืออาชีพในการป้องปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0408.4/ว35 ลว. 2 มี.ค. 2563 เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  22/12/2563 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
  9/12/2563

โครงการการเพิ่มสมรรถนะผู้ตรวจสอบภายในให้มีความเป็นมืออาชีพในการป้องปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0216/ว 7368 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0216/ว 7372 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ – จังหวัดตาก (เรียงตามตัวอักษร)

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0216/ว 7372 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก – ปัตตานี (เรียงตามตัวอักษร)

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0216/ว 7372 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา – ราชบุรี (เรียงตามตัวอักษร)

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0216/ว 7372 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี – สุรินทร์ (เรียงตามตัวอักษร)

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0216/ว 7372 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย – อุบลราชธานี (เรียงตามตัวอักษร)

แบบตอบรับเข้าร่วมการฝึกอบรม

  18/8/2563

เเนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

แบบฟอร์ม ตภ.มท. 01 - ตภ.มท. 07

  27/12/2562 รายงานสรุปผลการปฏิฺบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
  19/12/2562

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในให้มีความเป็นมืออาชีพในการป้องกันปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัด

แบบตอบรับเข้าร่วมการฝึกอบรม

  1/7/2562

เเนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

  7/6/2562

โครงการส่งเสริมผู้ตรวจสอบภายในให้มีความเป็นมืออาชีพในการป้องปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562

แบบตอบรับโครงการฯ

1.การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

2.พรบ. งบประมาณ

3.พรบ วินัยการเงินฯ

4.ระเบียบการรับเงินจากคลัง

  18/01/2562 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
  24/12/2561

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการส่งเสริมผู้ตรวจสอบภายในให้มีความเป็นมืออาชีพในการป้องปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- ปัญหาการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ

- การตรวจดำเนินงานและการเขียนรายงานโครงการฯ

- ค่าใช้จ่ายใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม จัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ

- การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง

  8/11/2561

โครงการส่งเสริมผู้ตรวจสอบภายในให้มีความเป็นมืออาชีพในการป้องปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

  4/9/2561 โครงการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
  17/07/2561

แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัด

  4/01/2561 รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  13/11/2560

โครงการอบรมเพื่อป้องกันการก่อให้เกิดการทุจริตหรือการใช้งบประมาณที่ไม่เหมาะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมฯ

แบบตอบรับเข้าพักโรงเเรม

  15/08/2560 กรอบคุณธรรมของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
  15/08/2560 สรุปข้อสังเกตที่ควรให้ความระมัดระวังจากการตรวจสอบโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 

10/08/2560

แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  3/04/2560

โครงการพัฒนาการบูรณาการ ติดตาม ตรวจสอบ แนะนำและสังเกตการณ์การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฯ
(update 21 เม.ย. 2560)

1. แบบฟอร์มการประเมินโครงการฯ (update 7 เม.ย. 2560)

2.แบบฟอร์มรายงานผลการตรวตสอบ

3.งบประมาณเพิ่มเติม พ.ศ. 2560

4.แนวทางการตรวจสอบ e-bidding

  22/3/2560 สรุปประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างที่ควรให้ความระมัดระวัง
  03/3/2560 กการสนับสนุนการดำเนินโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560