27/12/2562 iรายงานสรุปผลการปฏิฺบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
  19/12/2562

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในให้มีความเป็นมืออาชีพในการป้องกันปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัด

แบบตอบรับเข้าร่วมการฝึกอบรม

  1/7/2562

เเนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

  7/6/2562

โครงการส่งเสริมผู้ตรวจสอบภายในให้มีความเป็นมืออาชีพในการป้องปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562

แบบตอบรับโครงการฯ

1.การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

2.พรบ. งบประมาณ

3.พรบ วินัยการเงินฯ

4.ระเบียบการรับเงินจากคลัง

  18/01/2562 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
  24/12/2561

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการส่งเสริมผู้ตรวจสอบภายในให้มีความเป็นมืออาชีพในการป้องปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- ปัญหาการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ

- การตรวจดำเนินงานและการเขียนรายงานโครงการฯ

- ค่าใช้จ่ายใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม จัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ

- การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง

  8/11/2561

โครงการส่งเสริมผู้ตรวจสอบภายในให้มีความเป็นมืออาชีพในการป้องปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

  4/9/2561 โครงการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
  17/07/2561

แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัด

  4/01/2561 รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  13/11/2560

โครงการอบรมเพื่อป้องกันการก่อให้เกิดการทุจริตหรือการใช้งบประมาณที่ไม่เหมาะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมฯ

แบบตอบรับเข้าพักโรงเเรม

  15/08/2560 กรอบคุณธรรมของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
  15/08/2560 สรุปข้อสังเกตที่ควรให้ความระมัดระวังจากการตรวจสอบโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 

10/08/2560

แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  3/04/2560

โครงการพัฒนาการบูรณาการ ติดตาม ตรวจสอบ แนะนำและสังเกตการณ์การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฯ
(update 21 เม.ย. 2560)

1. แบบฟอร์มการประเมินโครงการฯ (update 7 เม.ย. 2560)

2.แบบฟอร์มรายงานผลการตรวตสอบ

3.งบประมาณเพิ่มเติม พ.ศ. 2560

4.แนวทางการตรวจสอบ e-bidding

  22/3/2560 สรุปประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างที่ควรให้ความระมัดระวัง
  03/3/2560 กการสนับสนุนการดำเนินโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  29/12/2559 เอกสารบรรยายโครงการฯ (23-27 ธันวาคม 2559)
  20/12/2559 บทความกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต
  15/12/2559 สรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  6/12/2559

โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ตรวจสอบภายในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

  21/9/2559 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  14/9/2559 การสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(เอกสารที่อ้างถึง)
  8/9/2559 กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ตรวจสอบ ระมัดระวังเพื่อไ่ม่้ให้เกิดความผิดพลาด
  5/9/2559 แนวทางการป้องกันหรือควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
  25/8/2559

แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

จังหวัด(คลิ๊ก)

กรม(คลิ๊ก)

  19/4/2559

แนวทางการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรม PADME

- สิ่งที่ส่งมาด้วย

  18/4/2559 โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ5 ล้านบาท)
  8/4/2559

แบบฟอร์มการรายงานการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของการจัดหาพัสดุ โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล

หนังสือเวียน

  8/2/2559 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  17/12/2558

การมอบนโยบายการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน สังกัดกระทรวงมหาดไทย

จังหวัด

กรม

  20/10/2558

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "สร้างเสริมองค์ความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต" สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559

แก้ไขกำหนดการวันที่ 18 พ.ย. 2558

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

  13/10/2558

เรื่อง การตรวจสอบโครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ บริเวณเจ้าจอมปากช่อง อุทยานไดโนเสาร์ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย นั้น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ขอเปลี่ยนแปลงเอกสารหน้า ตผ 0016/4722 ลว 28 สิงหาคม 2558 ใช้แผ่นนี้แทน

  9/10/2558

เรื่อง ตัวอย่างการกำหนดประเด็นข้อตรวจพบของการตรวจสอบดำเนินงาน ของหน่วยตรวจสอบภายในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย จำนวน1 เล่ม

  25/08/2558 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงายผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557 (หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมและหน่วยงานในสังกัด สป.มท.) 
  25/08/2558 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงายผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557 (จังหวัด) 
  18/08/2558 เรียน ผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม ในสังกัด มท. เรื่อง แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
  18/08/2558 ถึง หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
  13/08/2558 เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  13/08/2558 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  15/07/2558

เรียน ผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด

ขอความร่วมมือผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด ดังต่อไปนี้

- ส่งรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558

     
  13/07/2558 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลแบบฟอร์มข้อสังเกตจากการตรวจสอบโครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาล และ มท. ประจำปี 2558
    คำอธิบาย
     
08/05/2558

เรียนผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกวังหวัด คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 314/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงมหาดไทย

---> หน้า 2

20/04/2558

เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544

     
01/04/2558 เรียนไปยังตรวจสอบภายในจังหวัด จังหวัดใดที่ยังไม่ได้ส่งรายงานการตรวจสอบฯ รายไตรมาส ให้ดำเนินการส่งรายงานการตรวจสอบฯ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือการตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2558
     
16/02/2558 กำชับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเร่งรัด ติดตาม เกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต พ.ศ. 2546
     
  11/12/2557 แบบรายงาน ติดตาม ตรวจสอบ เร่งรัด และกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณ (แบบใหม่)  
09/12/2557 แนวทางการปรับแผนการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
     
12/11/2557 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ตรวจสอบภายใน ด้านการตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (จังหวัด)
12/11/2557 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ตรวจสอบภายใน ด้านการตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (กรม)
31/10/2557
การติดตาม ตรวจสอบ เร่งรัดและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการและผังเมือง)
 
แบบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ เร่งรัด และกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณ
     
31/10/2557
การติดตาม ตรวจสอบ เร่งรัดและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย (จังหวัด)
    แบบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ เร่งรัด และกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณ
     
10/09/2557
แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (กรม)
 
 
 
10/09/2557
  แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (จังหวัด)
 
 
11/10/2556
ีการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ที่ มท 0216/ว3914 ลงวันที่ 27 กันยายน 2556 เรียน ผวจ. (แก้ไข) ไฟล์ word)
 
 
11/10/2556
ีการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ที่ มท 0216/ว3914 ลงวันที่ 27 กันยายน 2556 เรียน ผวจ. (แก้ไข)
 
 
11/10/2556
แนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (กรม) แก้ไข หน้า 6
 
 
11/10/2556
แนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (จังหวัด)แก้ไข หน้า 5 หน้า 6 หน้า 7 แล้ว
 
 
26/08/2556
แนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (กรม)
 
 
18/03/2556
ี้แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ( มีแก้ไข เรื่องระยะเวลาการจัดส่งรายงาน)
 
 
29/11/2555
ี้รายงานผลการเร่งรัดติดตาม กรณีเงินขาดบัญชี หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (รอบ 6 เดือนหลัง)
 
 
22/08/2555
ี้รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
 
 
21/08/2555
ี้แนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (สำหรับจังหวัด มีแก้ไขหน้า 6 )
     
21/08/2555
ี้แนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (สำหรับกรม)
     
28/06/2555

แจ้งกำชับและซักซ้อมความเข้าใจในการฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 2 โดยให้ผู้เข้ารับการอบรม ดำเนินการดังนี้

1. จัดเตรียมเอกสารตามที่แจ้งให้นำมาให้ครบถ้วน

2. เข้ารับการอบรมตามวันและเวลาที่กำหนด โดยเคร่งครัด

     
28/06/2555
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2555 รุ่นที่ 2
     
18/06/2555
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2555 (สำหรับกรม) รุ่นที่ 2
     
18/06/2555
ี้ขอแก้ไขเอกสารแผ่นแผนการอบรมโครงการฯ (รายชื่อจังหวัด กรม ที่เข้าอบรม รุ่นที่ 1 และ 2)
     
18/06/2555
ี้แบบแสดงความจำนงสำรองห้องพัก โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร
     
15/06/2555
ขอแก้ไขกำหนดการฝึกอบรม รุ่นที่ 2 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
     
15/06/2555
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2555
     
25/01/2555
การตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55
     
24/08/2554
การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
     
23/08/2554
ขอความร่วมมือผู้ตรวจสอบภายในกรม/จังหวัด ที่ยังไม่จัดส่งแบบสอบถามที่แจกในวันสัมมนาให้จัดส่งให้ ตภ.มท.ภายใน 31 ส.ค.54 ด้วยค่ะ
    1. ณ จังหวัดสงขลา
    2. ณ จังหวัดชลบุรี
    3. ณ จังหวัดราชบุรี
    4. ณ จังหวัดสกลนคร
    5. ณ จังหวัดเชียงใหม่
    6. ณ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
     
18/08/2554
แก้ไขแแผ่นที่ 6
     
16/08/2554
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (กรม)
     
16/08/2554
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (จังหวัด)
     
22/12/2553
เรื่อง การเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต
     
13/12/2553
เรื่อง การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e- Auction
     
23/08/2553
แก้ไขเอกสาร" ระดับจังหวัด" ในหน้าที่ 12 ด้านFinancial & Compliance
     
16/08/2553
เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 "ระดับจังหวัด"
     
16/08/2553
เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 "ระดับกรม"
     
05/08/2553
แบบสอบถามประกอบการประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2553
     
11/01/2553
รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2552 (1 ตุลาคม 2551 - 20 กันยายน 2552