กลับหน้าหลัก
   
กลับหน้าหลัก
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
   
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
   
  มาตรการในการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย
   
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549
   
  ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินรายได้จากการจัดฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ.2548
   
  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พัก ในการฝึกอบรมในประเทศและค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในการประชุมระหว่างประเทศ
   
กลับหน้าหลัก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต่างประเทศชั่วคราว

   
  พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553)
   
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเิดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
   
  การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ
   
  ซักซ้อมหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
   
  หลักเกณฑ์ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และการฝึกอบรมภายในประเทศ
   
  พระราชกฎษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553
   
  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย
   
  การเทียบตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งกำหนดไว้และไม่ได้รับเงินเดือน
   
  การเทียบตำแหน่ง
   
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ
   
  พระราชกฤษฎีกาค่าใช้่จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6
   
  พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2548
   
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเิบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550
   
  การเทียบตำแหน่งลูกจ้างเพื่อใช้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
   
  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการฯ
   
  การควบคุมการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
   
  แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
   
  วิธีปฏิบัติกรณีกากบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปราชการสูญหาย
   
  หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเ้ทศ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
   
  หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (powerpoint)
   
  การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปต่างประเทศ
   
  การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปต่างประเทศ จากบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน
   
  การเบิกค่าธรรมเนียมในการคืนตั๋วเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินและรถไฟ
   
  การใช้ใบเสร็จรับเงินของบริษัททัวร์เป็นหลักฐานประกอบการจ่าย
   
  ค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตของผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
   
  แนวทางปฏิบัติเรื่องการเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ
   
  การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ
   
  การเบิกค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ
   
  การเบิกค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ 2
   
  การเก็บค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
   
  การเทียบตำแหน่ง
   
  การเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในราชอาณาจักร
   
  หลักฐานการเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
   
  หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ
   
กลับหน้าหลัก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
  แนวทางในการแก้ไขสัญญาจ้างเหมาบริการกรณีปรับค่าจ้างขั้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง
   
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและ ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553
   
 

รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553

   
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553
   
  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างเอกชนดำเนินงาน
   
  การจ้างเอกชนดำเนินการ
   
  หลักเกณฑ์การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ
   
กลับหน้าหลัก
ค่าเช่าบ้าน
  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการกรณีเกิดภัยพิบัติน้ำท่วม
   
  พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552
   
  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.2551
   
  สรุปสาระสำคัญของพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน พ.ศ.2547
   
  พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547
   
  พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
   
  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการกำหนดสถาบันการเงินเพื่อสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน
   
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2549
   
  สิทธิการเบิกค่าเ่ช่าบ้านข้าราชการ
   
  แนวทางในการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน กรณีผ่อนชำระเงิืนกู้เพื่อชำระราคาบ้านของโครงการบ้านเอื้ออาทรฯ
   
กลับหน้าหลัก
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
  การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนในการเข้าร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธี
   
  ซ้้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามระเ้บียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนว่าด้วยการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ พ.ศ.2550
   
  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550
   
กลับหน้าหลัก ค่าเบี้ยประชุม
  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการกำหนดรายชื่อคณะกรรมการอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้ง สำหรับคณะกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ
   
  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการกำหนดรายชื่อคณะกรรมการอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้ง สำหรับคณะกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
   
  หนังสือกระทรวงการคลัง ฯ เรื่องการกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมฯ
   
  การให้บริการอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน และรถรับส่งคณะกรรมการประกวดราคานการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
   
  พระราชกฤษฎีกา เบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
   
  พระราชกฤษฎีกา เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547
   
  หนังสือกระทรวงการคลังฯ เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมหรือสัมมนาระหว่างประเทศ
   
 
หนังสือกระทรวงการคลังฯ เรื่องการจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
   
กลับหน้าหลัก ค่าการศึกษาบุตร
  การกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
   
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
   
  แนวทางปฏิบัติืเกี่ยวกับการเบิกค่าการศึกษาบุตรกรณีเรียกเก็บค่าการศึกษาบุตรครั้งเดียวตลอดปี
   
  ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
   
  การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้ีมีสิทธิกู้ยืมเงินเรียน จากกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
   
  การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
   
  ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาของทางราชการ และค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชน
   
  เงินบำรุงรักษาของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
   
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2551
   
  ประเภทและเงินอัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ
   
  การใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   
  การกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
   
  สรุปสาระสำคัญของการศึกษาบุตร
   
  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 1-4) พ.ศ.2523
   
  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2548
   
  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ.2550
   
  พระราชกฤษฎีการเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2554
   
  อัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเีรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
   
  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ในหลักสูตรปริญญาตรี
   
กลับหน้าหลัก ค่ารักษาพยาบาล
  การระบุเหตุผลการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่าย
   
  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าพาหนะส่งต่อผู้ป่วย
   
  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2523
   
  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
   
  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553
   
  แบบ 7129-7140 ที่ใช้ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
   
  ประกาศกระทรวงการคลัีง เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลเอกชน กรณีประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน
   
กลับหน้าหลัก บำเหน็จ บำนาญ
  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
   
กลับหน้าหลัก งบประมาณ
  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555
   
  การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
   
  กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ
   
  หนังสือเวียนเกี่ยวกับงบประมาณ
   
  ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
   
กลับหน้าหลัก การเบิกจ่ายเงินและการบัญชี
  ระบบการบันทึกและการควบคุมเงินทดรองราชการ
   
  การกำหนดระดับตำแหน่งผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินและการเก็บรักษาเงินฯ
   
  การเบิกจ่ายเงินหรือวิธีปฏิบัติที่ได้รับความตกลงหรือความเห็นชอบเป็นกรณีพิเศษ
   
  ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
   
  ิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
   
  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ
   
  การบันทึกบัญชีวัสดุหรือครุภัณฑ์
   
  การบันทึกสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
   
กลับหน้าหลัก เงินทดรองราชการ
  ระบบการบันทึกและการควบคุมเงินทดรองราชการ
   
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2547
   
  ระเบียบเงินทดรองราชการเพื่อรองจ่ายตามโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ พ.ศ.2521
   
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ.2550
   
  แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินทดรองราชการของส่วนราชการที่มีส่วนราชการในต่างประเทศ
   
กลับหน้าหลัก เงินทดรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
  การใช้จ่ายเงินทดรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
   
  แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
   
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
   
  หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2551
   
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
   
กลับหน้าหลัก การมอบอำนาจ
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2550
   
  มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในการดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
   
กลับหน้าหลัก การใช้โทรศัพท์ทางราชการ
  ขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการติดตั้งและใช้โทรศัพท์ของทางราชการ และกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่
   
  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่
   
กลับหน้าหลัก วันลาของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
   
  ข้อหารือแนวทางปฏิบัติในการนับวันลา
   
  ข้อหารือเกี่ยวกับการลาอุปสมบท
   
  ข้อหารือเกี่ยวกับสิทธิการสะสมวันลาพักผ่อน
   
  ข้อหารือระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2535
   
กลับหน้าหลัก ระเบียบ/หนังสือสั่งการเกี่ยวกับรถราชการ
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2-6 พ.ศ.2545
   
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2-6)
   
  ขอให้ตรวจสอบการควบคุมการใช้รถ
   
  การประกันภัยรถ
   
  หลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ
   
กลับหน้าหลัก ระเบียบพัสดุ
 

ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางในการพิจารณาเกี่ยวกับมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก เหตุอุทกภัย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555

   
 

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 139

   
  การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 138
   
  ขอหารือโอนที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งเป็นทรัพย์สินของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
   
  การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการตรวจรับงานโครงการขุดลอกคูคลอง
   
  การขออนุมัติยกเว้นผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   
  าตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย
   
  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ชดใช้่เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554 ไปพลางก่อน กรณีเบิกเงินงบประมาณแทนกัน
   
  การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ประกาศใช
   
  การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกรณีเหตุอุทกภัย
   
  การอนุมัติให้แต่งตั้งลูกจ้างประจำเป็นคณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   
  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแนวทางและวิธีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
   
  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิพิเศษของมหาวิทยาลัยของรัฐ และแนวทางการปฏิบัติในการจ้างมหาวิทยาลัียของรัฐในการบริการด้านวิชาการและการวิจัย
   
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2552
   
  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
   
  แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   
  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   
  สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
   
  สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
   
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (แก้ไข ฉ.1- ฉ6) พ.ศ.2535
   
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
   
  แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
   
  ระเบียบประกาศ คตง. เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546
   
 
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   

กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฏางค์ กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์: 0-2622-2541-2 มท. 50627-9

ปรับหน้าจอ windows ขนาด 1024 x 768 ขึ้นไป และปรับขนาดตัวอักษรระดับกลาง ( Medium)