แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)

รายการหลัก
 • ระบบงาน
  ระเบียบกฎหมายหนังสือเวียน
 • การงานงบประมาณ
  - พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
  - พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
  - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2547
  - ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
  - ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548
  - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2546 - 2550)
  - แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548
  - หลักการจำแนกรายจ่ายตามงบประมาณ
  - ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย
  - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2549
  - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2546
  - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
  - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2549
  - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2549
 • การคลัง
  การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง
  - ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ.2520
  (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2531)
  - การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ
  - การเบิกเบี้ยประชุมกรรมการ
  - เบี้ยประชุมรายเดือน รายครั้ง ของกรรมการและอนุกรรมการ
  - พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่น ๆในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2549
  - พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
  - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2549
  - การเทียบตำแหน่ง
  - พระราชกฤษฎีกา เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547
  - ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม
  เป็นรายเดือนและอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และรายครั้ง สำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
  - ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน
  และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และรายครั้ง สำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ฉบับที่ 2พ.ศ.2548
  - ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ.2520 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6
  - ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ.2547 ฉบับที่ 7
  - ระเบียบเงินสมัชชาแห่งชาติ
  - วิธีการเบิกจ่ายเงินทดรองสมัชชาแห่งชาติ
  - ค่าล่วงเวลา
  ค่าการศึกษาบุตร
  - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2547
  - การกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร
  - อัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตร ระดับปริญญาตรี
  - ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตร ระดับปริญญาตรี
  - การเบิกจ่ายเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
  - ประเภทและอัตราค่าบำรุงการศึกษา (เริ่มใช้ปีการศึกษา 2549)
  - ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
  - การเบิกจ่ายเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในระดับอนุบาลถึงระดับอนุปริญญา
  ค่าเช่าบ้าน
  - พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547
  - สรุประเบียบค่าเช่าบ้านข้าราชการ
  - บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ
  - สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน
  - การกำหนดสถาบันการเงินเพื่อสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน
  - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2549
  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
  - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. 2545
  - ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
  - เงินรายได้จากการจัดฝึกอบรมของส่วนราชการ
  - ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (การเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร)
  - การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
  - การเบิกค่าลงทะเบียน
  - อัตราค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ.2545
  - ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรม
  - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549
  (ประกาศ ณ 6 ก.ย.49)
  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ.2545
  - ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรม
  ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
  - พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2548
  - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2547
  - การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  - หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  - ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  - การเบิกค่าพาหนะรับจ้าง กรณีเดินทางข้ามเขตจังหวัด
  - การเทียบตำแหน่ง เพื่อเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
  ค่ารักษาพยาบาล
  - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2545
  - พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 1)พ.ศ.2523
  - พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2528
  - พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2532
  - พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2533
  - พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 5)พ.ศ.2534
  - พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 6)พ.ศ.2540
  - พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 7)พ.ศ.2541
  - พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 8)พ.ศ.2545
  - แนวปฏิบัติของผู้ใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรง
  - อัตราค่ารักษาพยาบาล ( ข้อมูล 9 ม.ค.50)
 • การเงินและการบัญช
  การเงินและ การบัญชีทั่วไป
  - การปรับปรุงระบบการบันทึกเงินทดรองราชการ
  - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2547
  - การวิเคราะห์ต้นทุนและวิเคราะห์งบการเงิน
  - หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
  การเงินและการบัญชีระบบ Gfmis
  - แบบคำขอธนาคาร
  - ระบบงบประมาณ
  - ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
  - ระบบการเบิกจ่ายเงิน
  - ค่าเสื่อมราคา
  - การบันทึกบัญชีเฉพาะเรื่อง
  - แนวทางสำหรับผู้บริหาร ในระบบ Gfmis (1)
  - แนวทางสำหรับผู้บริหาร ในระบบ Gfmis (2)
  - แนวทางสำหรับผู้บริหาร ในระบบ Gfmis (3)
  - แนวทางสำหรับผู้บริหาร ในระบบ Gfmis (4)
  - แนวทางสำหรับผู้บริหาร ในระบบ Gfmis (5)
  - แนวทางสำหรับผู้บริหาร ในระบบ Gfmis (หนังสือเวียน)
  - การบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS
  คู่มือ excel loader
  - คู่มือ excel loader AP ระบบเบิกจ่าย
  - คู่มือ excel loader GL ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (1)
  - คู่มือ excel loader GL ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (2)
  - คู่มือ excel loader Overview (1)
  - คู่มือ excel loader Overview (2)
  - คู่มือ excel loader PO ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (1)
  - คู่มือ excel loader PO ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (2)
  - คู่มือ excel loader RP ระบบรับและนำส่ง
 • การพัสด
  - พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา ต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
  - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  - แนวปฏิบัติในการกำกับดูแลการเผยแพร่ข่าวสารการประกาศประกวดราคา
  - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2545และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  - ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2549

  หนังสือเวียนอื่น ๆ
  - หนังสือเวียน อื่น ๆ 1
  - หนังสือเวียน อื่น ๆ 2
  - หนังสือเวียน อื่น ๆ 3
  - หนังสือเวียน อื่น ๆ 4
  - หนังสือเวียน อื่น ๆ 5
  - หนังสือเวียน อื่น ๆ 6
  รถยนต์และรถราชการ
  - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการฯ
  - การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ
  - หลักเกณฑ์การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ
  การตีราคาทรัพย์สิน
  - การกำหนดอายุการใช้งานครุภัณฑ์
  - การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินและรายงานทรัพย์สิน
  - การตีราคาทรัพย์สิน
  - ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทรัพย์สิน
  ตัวอย่างการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย
  - แบบตั้งเรื่องขออนุมัติจัดจ้าง
  - แบบตั้งเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ
  - แบบตั้งเรื่องขออนุมัติจ้างที่ปรึกษา
  ระเบียบ e-auction (ใหม่)
  - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ 2549
  - แนวปฏิบัติ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ 2549
  - powerpoint สรุประเบียบฯ พ.ศ.2549
  - powerpoint สรุประเบียบฯ พ.ศ.2549 (เชิดชัย มีคำ)
  - หนังสือแสดงเงื่อนไขการซือ้ฯ
  - แนวทางการปฏิบัติฯ
  - อัคราค่าใช้จ่าย
  การจัดทำคู่มือร่าง TOR
  - TOR_1
  - TOR_2
  แนวทางการปฏิบัติฯ
  - ชุดที่ 1
  - ชุดที่ 2
  - การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง
  - ซ้อมความเข้าใจการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
  อธิบดีกรมบัญชีกลาง

 • การควบคุมภายใน
  - ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายในพ.ศ. ๒๕๔๔
  - รูปแบบการรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
  การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๕)
  - ตามระเบียบ คตง.ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
  พ.ศ. 2544 เล่มที่ 2 (รายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6) รวมทั้งแบบประเมินและแบบรายงาน
  - ตอบข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบและมาตรฐานการควบคุมภายใน
  - powerpoint ระบบควบคุมภายใน
  - powerpoint การประเมินผลระบบควบคุมภายใน
  - คำแนะนำการใช้แบบฟอร์มต่าง ๆ
 • ตรวจสอบอื่นๆภายในภาคราชการ
  - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2542
  - ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๔๖
  - มาตรฐานการตรวจสอบภายในส่วนราชการ
  - Discuss เรื่อง การดำเนินการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ
  - Quick Response Auditing (QRA)
  - การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาคราชการ
  - การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ
  - แนวปฏิบัติการประเมินผลระบบควบคุมภายใน
  - แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
  - การตรวจสอบภายในและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  - แนวทางการตรวจสอบการดำเนินงาน
  - รายงานการตรวจสอบ
  - การตรวจสอบข้อมูลรายงานการเงินฯ
  อื่นๆ
  - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
  - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
  - คู่มือการเขียนหนังสือราชการ
  - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535
  - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
  - พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
  - ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2537
  - ข้อหารือเกี่ยวกับวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535
  - เอกสารเผยแพร่ของ ก.พ.
 • แบบฟอร์ม
 • การงบประมาณ
 • - แบบ สงป. 301
  - แบบ สงป. 302
  - แบบ สงป. 302/1
  - แบบ สงป. 302/2
  - แบบ สงป. 302/3
  - แบบ ง.241
  - หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
 • การคลัง
 • การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง
  - ใบสำคัญรับเงิน
  ค่าการศึกษาบุตร
  - ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
  ค่าเช่าบ้าน
  - แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 73 ก.)
  - แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6001)
  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
  - แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคคลภายนอก
  ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
  - ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  - ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)
  ค่ารักษาพยาบาล
  - คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
  - ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
  - หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
 • การเงินและบัญชี
 • ระบบ GFMIS
  แบบฟอร์มการยกยอด

  Form A
  Form G1
  Form G2
  FORM_ C (change)-V6
 • การพัสดุ
 • - แบบฟอรฺ์มการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย
  - แบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
  - แบบตั้งเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ
  - แบบตั้งเรื่องขออนุมัติจัดจ้าง
  - แบบตั้งเรื่องขออนุมัติจ้างที่ปรึกษา
  - ตัวอย่างสัญญา
  - แบบหนังสือค้ำประกัน
  - สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาที่ไม่จำกัดปริมาณ
  - สัญญาจ้างทั่วไป
  - สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร
  - สัญญาจ้างที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงาน
  - สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์
  - สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล หรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา
  - สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย
  - สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์
  - หนังสือสัญญาเช่ารถยนต์โดยสาร
  - สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  - สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์
  - สัญญาซื้อขายทั่วไป
  - สัญญาแลกเปลี่ยน
  - แบบฟอร์ม บก e-auction (ใหม่)
  - แบบ บก.001-1 แบบแจ้งชื่อขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา
  - แบบ บก.001-1001-2 แบบตอบรับการแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา
  - แบบ บก.001-1002-1 แบบแจ้งขอให้คัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลาง
  - แบบ บก.001-1002-2 แบบตอบรับการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลาง
  - แบบ บก.001-1003-1 แบบแจ้งขอเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการตลาดกลาง
  - แบบ บก.001-1003-2 แบบตอบรับขอเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการตลาดกลาง
  - แบบ บก.001-1004-1 แบบแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้น
  - แบบ บก.001-1004-2 แบบอุทธรณ์ผลการคัดเลือเบื้องต้น
  - แบบ บก.001-1004-3 แบบแจ้งผลการพิจารณาคำคัดค้าน อุทธรณ์
  - แบบ บก.001-1005 แบบแจ้งวันเวลา สถานที่เสนอราคา
  - แบบ บก.001-1006 แบบแจ้งผู้แทนผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคา
  - แบบ บก.001-1007 แบบประกาศผู้หมดสิทธิเสนอราคา
  - แบบ บก.001-1008 แบบยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคา
  - แบบ บก.001-1009 แบบเสนอราคากรณีขยายเวลาเสนอราคา
  - แบบ บก.001-1010-1 แบบแจ้งผลการพิจารณาการเสนอราคา
  - แบบ บก.001-1010-2 แบบแจ้งยกเลิกการจัดหาพัสดุ
  - แบบ บก.001-1010-3 แบบอุทธรณ์ผลการพิจารณาการเสนอราคา
  - แบบ บก.001-1010-4 แบบแจ้งระงับการดำเนินการพัสดุขั้นต่อไปกรณีมีอุทธรณ์
  - แบบ บก.001-1010-5 แบบแจ้งผลการอุทธรณ์
  - แบบ บก.001-1020 แบบแจ้งให้ไปทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการตลาดกลาง
  - แบบ บก.001-1021 แบบแจ้งข้อมูลผู้ให้บริการตลาดกลาง
 • การควบคุมภายใน
 • - แบบฟอร์มตามระเบียบ ฯ ข้อ 5
  - แบบ ค 1
  - แบบ ค 2
  - แบบ ค 3
  - แบบ ค 4
  - แบบฟอร์มตามระเบียบฯ ข้อ 6
  - แบบ ปม.
  - แบบ ปย.1
  - แบบ ปย.2
  - แบบ ปย.3
  - แบบ ปย.1 - ร
  - แบบ ปย.2 - 1
  - แบบ ปส.
  - แบบ ปอ.1
  - แบบ ปอ.2
  - แบบ ปอ.2 - 1
  - แบบ ปอ.3
  - แบบ ติดตาม ค.3
  - แบบ ติดตาม ค.4
  - แบบ ติดตาม ปย.3
  - แบบ ติดตาม ปอ.3
 • ตรวจสอบภายในภาคราชการ