แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)

รายการหลัก
  • ระบบงาน
    ระเบียบกฎหมายหนังสือเวียน
  • การงานงบประมาณ
    - พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
    - พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
    - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2547
    - ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
    - ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548
    - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2546 - 2550)
    - แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548
    - หลักการจำแนกรายจ่ายตามงบประมาณ
    - ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย
    - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2549
    - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2546
    - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
    - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2549
    - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2549
  • การคลัง
    การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง
    - ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ.2520
    (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2531)
    - การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ
    - การเบิกเบี้ยประชุมกรรมการ
    - เบี้ยประชุมรายเดือน รายครั้ง ของกรรมการและอนุกรรมการ
    - พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่น ๆในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2549
    - พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
    - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2549
    - การเทียบตำแหน่ง
    - พระราชกฤษฎีกา เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547
    - ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม
    เป็นรายเดือนและอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และรายครั้ง สำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
    - ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน
    และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และรายครั้ง สำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ฉบับที่ 2พ.ศ.2548
    - ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ.2520 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6
    - ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ.2547 ฉบับที่ 7
    - ระเบียบเงินสมัชชาแห่งชาติ
    - วิธีการเบิกจ่ายเงินทดรองสมัชชาแห่งชาติ
    - ค่าล่วงเวลา
    ค่าการศึกษาบุตร
    - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2547
    - การกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร
    - อัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตร ระดับปริญญาตรี
    - ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตร ระดับปริญญาตรี
    - การเบิกจ่ายเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
    - ประเภทและอัตราค่าบำรุงการศึกษา (เริ่มใช้ปีการศึกษา 2549)
    - ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
    - การเบิกจ่ายเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในระดับอนุบาลถึงระดับอนุปริญญา
    ค่าเช่าบ้าน
    - พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547
    - สรุประเบียบค่าเช่าบ้านข้าราชการ
    - บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ
    - สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน
    - การกำหนดสถาบันการเงินเพื่อสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน
    - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2549
    ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
    - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. 2545
    - ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
    - เงินรายได้จากการจัดฝึกอบรมของส่วนราชการ
    - ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (การเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร)
    - การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
    - การเบิกค่าลงทะเบียน
    - อัตราค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
    ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ.2545
    - ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรม
    - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549
    (ประกาศ ณ 6 ก.ย.49)
    ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ.2545
    - ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรม
    ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
    - พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2548
    - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2547
    - การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
    - หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
    - ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
    - การเบิกค่าพาหนะรับจ้าง กรณีเดินทางข้ามเขตจังหวัด
    - การเทียบตำแหน่ง เพื่อเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
    ค่ารักษาพยาบาล
    - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2545
    - พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 1)พ.ศ.2523
    - พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2528
    - พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2532
    - พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2533
    - พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 5)พ.ศ.2534
    - พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 6)พ.ศ.2540
    - พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 7)พ.ศ.2541
    - พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 8)พ.ศ.2545
    - แนวปฏิบัติของผู้ใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรง
    - อัตราค่ารักษาพยาบาล ( ข้อมูล 9 ม.ค.50)
  • การเงินและการบัญช
    การเงินและ การบัญชีทั่วไป
    - การปรับปรุงระบบการบันทึกเงินทดรองราชการ
    - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2547
    - การวิเคราะห์ต้นทุนและวิเคราะห์งบการเงิน
    - หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
    การเงินและการบัญชีระบบ Gfmis
    - แบบคำขอธนาคาร
    - ระบบงบประมาณ
    - ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
    - ระบบการเบิกจ่ายเงิน
    - ค่าเสื่อมราคา
    - การบันทึกบัญชีเฉพาะเรื่อง
    - แนวทางสำหรับผู้บริหาร ในระบบ Gfmis (1)
    - แนวทางสำหรับผู้บริหาร ในระบบ Gfmis (2)
    - แนวทางสำหรับผู้บริหาร ในระบบ Gfmis (3)
    - แนวทางสำหรับผู้บริหาร ในระบบ Gfmis (4)
    - แนวทางสำหรับผู้บริหาร ในระบบ Gfmis (5)
    - แนวทางสำหรับผู้บริหาร ในระบบ Gfmis (หนังสือเวียน)
    - การบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS
    คู่มือ excel loader
    - คู่มือ excel loader AP ระบบเบิกจ่าย
    - คู่มือ excel loader GL ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (1)
    - คู่มือ excel loader GL ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (2)
    - คู่มือ excel loader Overview (1)
    - คู่มือ excel loader Overview (2)
    - คู่มือ excel loader PO ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (1)
    - คู่มือ excel loader PO ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (2)
    - คู่มือ excel loader RP ระบบรับและนำส่ง
  • การพัสด
    - พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา ต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
    - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    - แนวปฏิบัติในการกำกับดูแลการเผยแพร่ข่าวสารการประกาศประกวดราคา
    - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2545และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    - ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2549

    หนังสือเวียนอื่น ๆ
    - หนังสือเวียน อื่น ๆ 1
    - หนังสือเวียน อื่น ๆ 2
    - หนังสือเวียน อื่น ๆ 3
    - หนังสือเวียน อื่น ๆ 4
    - หนังสือเวียน อื่น ๆ 5
    - หนังสือเวียน อื่น ๆ 6
    รถยนต์และรถราชการ
    - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการฯ
    - การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ
    - หลักเกณฑ์การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ
    การตีราคาทรัพย์สิน
    - การกำหนดอายุการใช้งานครุภัณฑ์
    - การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินและรายงานทรัพย์สิน
    - การตีราคาทรัพย์สิน
    - ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทรัพย์สิน
    ตัวอย่างการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย
    - แบบตั้งเรื่องขออนุมัติจัดจ้าง
    - แบบตั้งเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ
    - แบบตั้งเรื่องขออนุมัติจ้างที่ปรึกษา
    ระเบียบ e-auction (ใหม่)
    - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ 2549
    - แนวปฏิบัติ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ 2549
    - powerpoint สรุประเบียบฯ พ.ศ.2549
    - powerpoint สรุประเบียบฯ พ.ศ.2549 (เชิดชัย มีคำ)
    - หนังสือแสดงเงื่อนไขการซือ้ฯ
    - แนวทางการปฏิบัติฯ
    - อัคราค่าใช้จ่าย
    การจัดทำคู่มือร่าง TOR
    - TOR_1
    - TOR_2
    แนวทางการปฏิบัติฯ
    - ชุดที่ 1
    - ชุดที่ 2
    - การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง
    - ซ้อมความเข้าใจการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
    อธิบดีกรมบัญชีกลาง

  • การควบคุมภายใน
    - ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายในพ.ศ. ๒๕๔๔
    - รูปแบบการรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
    การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๕)
    - ตามระเบียบ คตง.ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
    พ.ศ. 2544 เล่มที่ 2 (รายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6) รวมทั้งแบบประเมินและแบบรายงาน
    - ตอบข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบและมาตรฐานการควบคุมภายใน
    - powerpoint ระบบควบคุมภายใน
    - powerpoint การประเมินผลระบบควบคุมภายใน
    - คำแนะนำการใช้แบบฟอร์มต่าง ๆ
  • ตรวจสอบอื่นๆภายในภาคราชการ
    - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2542
    - ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๔๖
    - มาตรฐานการตรวจสอบภายในส่วนราชการ
    - Discuss เรื่อง การดำเนินการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ
    - Quick Response Auditing (QRA)
    - การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาคราชการ
    - การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ
    - แนวปฏิบัติการประเมินผลระบบควบคุมภายใน
    - แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
    - การตรวจสอบภายในและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
    - แนวทางการตรวจสอบการดำเนินงาน
    - รายงานการตรวจสอบ
    - การตรวจสอบข้อมูลรายงานการเงินฯ
    อื่นๆ
    - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
    - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
    - คู่มือการเขียนหนังสือราชการ
    - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535
    - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
    - พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
    - ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2537
    - ข้อหารือเกี่ยวกับวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535
    - เอกสารเผยแพร่ของ ก.พ.
  • แบบฟอร์ม
  • การงบประมาณ
  • - แบบ สงป. 301
    - แบบ สงป. 302
    - แบบ สงป. 302/1
    - แบบ สงป. 302/2
    - แบบ สงป. 302/3
    - แบบ ง.241
    - หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
  • การคลัง
  • การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง
    - ใบสำคัญรับเงิน
    ค่าการศึกษาบุตร
    - ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
    ค่าเช่าบ้าน
    - แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 73 ก.)
    - แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6001)
    ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
    - แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคคลภายนอก
    ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
    - ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
    - ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)
    ค่ารักษาพยาบาล
    - คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
    - ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
    - หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
  • การเงินและบัญชี
  • ระบบ GFMIS
    แบบฟอร์มการยกยอด

    Form A
    Form G1
    Form G2
    FORM_ C (change)-V6
  • การพัสดุ
  • - แบบฟอรฺ์มการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย
    - แบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
    - แบบตั้งเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ
    - แบบตั้งเรื่องขออนุมัติจัดจ้าง
    - แบบตั้งเรื่องขออนุมัติจ้างที่ปรึกษา
    - ตัวอย่างสัญญา
    - แบบหนังสือค้ำประกัน
    - สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาที่ไม่จำกัดปริมาณ
    - สัญญาจ้างทั่วไป
    - สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร
    - สัญญาจ้างที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงาน
    - สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์
    - สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล หรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา
    - สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย
    - สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์
    - หนังสือสัญญาเช่ารถยนต์โดยสาร
    - สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    - สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์
    - สัญญาซื้อขายทั่วไป
    - สัญญาแลกเปลี่ยน
    - แบบฟอร์ม บก e-auction (ใหม่)
    - แบบ บก.001-1 แบบแจ้งชื่อขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา
    - แบบ บก.001-1001-2 แบบตอบรับการแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา
    - แบบ บก.001-1002-1 แบบแจ้งขอให้คัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลาง
    - แบบ บก.001-1002-2 แบบตอบรับการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลาง
    - แบบ บก.001-1003-1 แบบแจ้งขอเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการตลาดกลาง
    - แบบ บก.001-1003-2 แบบตอบรับขอเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการตลาดกลาง
    - แบบ บก.001-1004-1 แบบแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้น
    - แบบ บก.001-1004-2 แบบอุทธรณ์ผลการคัดเลือเบื้องต้น
    - แบบ บก.001-1004-3 แบบแจ้งผลการพิจารณาคำคัดค้าน อุทธรณ์
    - แบบ บก.001-1005 แบบแจ้งวันเวลา สถานที่เสนอราคา
    - แบบ บก.001-1006 แบบแจ้งผู้แทนผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคา
    - แบบ บก.001-1007 แบบประกาศผู้หมดสิทธิเสนอราคา
    - แบบ บก.001-1008 แบบยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคา
    - แบบ บก.001-1009 แบบเสนอราคากรณีขยายเวลาเสนอราคา
    - แบบ บก.001-1010-1 แบบแจ้งผลการพิจารณาการเสนอราคา
    - แบบ บก.001-1010-2 แบบแจ้งยกเลิกการจัดหาพัสดุ
    - แบบ บก.001-1010-3 แบบอุทธรณ์ผลการพิจารณาการเสนอราคา
    - แบบ บก.001-1010-4 แบบแจ้งระงับการดำเนินการพัสดุขั้นต่อไปกรณีมีอุทธรณ์
    - แบบ บก.001-1010-5 แบบแจ้งผลการอุทธรณ์
    - แบบ บก.001-1020 แบบแจ้งให้ไปทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการตลาดกลาง
    - แบบ บก.001-1021 แบบแจ้งข้อมูลผู้ให้บริการตลาดกลาง
  • การควบคุมภายใน
  • - แบบฟอร์มตามระเบียบ ฯ ข้อ 5
    - แบบ ค 1
    - แบบ ค 2
    - แบบ ค 3
    - แบบ ค 4
    - แบบฟอร์มตามระเบียบฯ ข้อ 6
    - แบบ ปม.
    - แบบ ปย.1
    - แบบ ปย.2
    - แบบ ปย.3
    - แบบ ปย.1 - ร
    - แบบ ปย.2 - 1
    - แบบ ปส.
    - แบบ ปอ.1
    - แบบ ปอ.2
    - แบบ ปอ.2 - 1
    - แบบ ปอ.3
    - แบบ ติดตาม ค.3
    - แบบ ติดตาม ค.4
    - แบบ ติดตาม ปย.3
    - แบบ ติดตาม ปอ.3
  • ตรวจสอบภายในภาคราชการ