การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง
- ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ.2551
- การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ
- การเบิกเบี้ยประชุมกรรมการ
- เบี้ยประชุมรายเดือน รายครั้ง ของกรรมการและอนุกรรมการ
- พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่น ๆในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2549
- พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2549
- การเทียบตำแหน่ง
- พระราชกฤษฎีกา เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547
- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม
เป็นรายเดือนและอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และรายครั้ง สำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ

- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน
และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และรายครั้ง สำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ฉบับที่ 2พ.ศ.2548

- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ.2520 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6
- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ.2547 ฉบับที่ 7
- ระเบียบเงินสมัชชาแห่งชาติ
- วิธีการเบิกจ่ายเงินทดรองสมัชชาแห่งชาต
- การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฎบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550_1

- การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฎบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550_2
ค่าการศึกษาบุตร
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2551
- การกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร
- อัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตร ระดับปริญญาตร
- ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตร ระดับปริญญาตรี
- การเบิกจ่ายเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตร
- ประเภทและอัตราค่าบำรุงการศึกษา ที่ กค 0409.5/ว.22 ลว. 11 พ.ค. 2550
- ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
- การเบิกจ่ายเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในระดับอนุบาลถึงระดับอนุปริญญา

ค่าเช่าบ้าน
- พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547
- สรุประเบียบค่าเช่าบ้านข้าราชการ
- บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ
- สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน
- การกำหนดสถาบันการเงินเพื่อสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2549

- หลักเกณฑ์วิธีปฎิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักทางราชการ พ.ศ.2550
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
- ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (การเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร)
- การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
- การเบิกค่าลงทะเบียน
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
- พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2548
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2547
- การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- การเบิกค่าพาหนะรับจ้าง กรณีเดินทางข้ามเขตจังหวัด
- การเทียบตำแหน่ง เพื่อเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

ค่ารักษาพยาบาล
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2545
- พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 1)พ.ศ.2523
- พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2528
- พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2532
- พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2533
- พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 5)พ.ศ.2534
- พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 6)พ.ศ.2540
- พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 7)พ.ศ.2541
- พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 8)พ.ศ.2545
- แนวปฏิบัติของผู้ใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรง
- อัตราค่ารักษาพยาบาล ( ข้อมูล 9 ม.ค.50)